آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی ۰ نظر

تبریز: نتایج مسابقات سنگنوردی داخل سالن بزرگداشت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز

نتایج مسابقات سنگنوردی داخل سالن بزرگداشت سالروز قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز :نتایج به دست آمده در مسابقات سنگنوردی داخل سالن سردرود در رده سنی نونهلان :بخش دختران نفر اول

آذربایجان شرقی ۰ نظر

گشایش دو مسیر بلند بر دیواره هرگلان شهرستان عجبشیر

گشایش دو مسر بلند و نصب سه کارگاه فرود آبشار و یک مسیر فرود بر روی دیواره هرگلان شهرستان عجبشیر طبق برنامه ریزی قبلی و شناسایی منطقه و مطالعه در