سمنان ۰ نظر

گشایش مسیر دوبرار و ترمیم و ایمن سازی مسیر کلما

گشایش مسیر دوبرار و ترمیم و ایمن سازی مسیر کلما بر روی دیواره سنگسر سول منطقه مهدیشهر توسط صخره نوردان باشکاه ققنوس سمنان به سر پرستی اقای اسماعیل احمدیان در

سمنان ۰ نظر

سمنان: میزبان سنگنوردان کشور

به گزارش خبرنگار  باشگاه خبرنگاران جوان رقابتهای سنگنوردی قهرمانی کشور ،مردان وزنان گرایش سرطناب طی روزهای ۳۱-۳۰ اردیبهشت سال جاری در ورزشگاه غدیر سمنان انجام خواهد شد. مصطفی مزینانی مسئول